Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / СНС по Педагогика / Архив / 1999 г.

   

за периода: 25.02.1999 г. - 13.05.1999 г.

Проведени избори:

за доцент - 5 за професор - 1 Защитени дисертации за присъждане на научните степени “доктор” и “доктор на педагогическите науки” - 5

Публични защити:

 

 • Димитринка Кирилова Каменова, аспирантка на самостоятелна подготовка към ЦИУУ, София на тема: "Аналитичният дискурс в езиково-литературното обучение /V-VІІ клас/" . Научни консултанти: доц. д-р М.Стефанова и доц. д-р Н.Матеева и рецензенти: ст.н.с.І ст. д-р Р.Трашлиев и доц. д-р Е.Василева.

 • Марина Асенова Самалиева, аспирантка на самостоятелна подготовка към ПУ "П.Хилендарски" на тема: "Процесуалният подход като основа на обучението в съчиняване на писмен монологичен текст /на студенти нелингвисти английски език - напреднали/" . Рецензенти: проф. д-р А.Ников и доц. д-р Н.Колев.

 • Екатерина Георгиева Чернева, аспирантка на самостоятелна подготовка към ФНПП при СУ "Св.Кл.Охридски" на тема: "Педагогически аспекти на ценностната ориентация на децата в начална училищна възраст" . Научен ръководител: проф. д-р М.Белова и рецензенти: проф. д-р Г.Бижков и доц. д-р Н.Бояджиева.

 • Диана Илиева Изворска, аспирантка на самостоятелна подготовка към Технически университет - Габрово на тема: "Върху типизацията на учебните матеметически задачи" . Научен консултант: доц. д-р С.Славова и рецензенти: проф. дпн Ал.Маджаров и доц. д-р Л.Портев.

 • Атанас Ангелов Атанасов, аспирант на самостоятелна подготовка към Факултета по Педагогика при СУ "Св.Кл.Охридски" на тема: "Педагогическото учение на Петър Дънов" . Рецензенти: проф. дпн В.Бойчева и доц. дфн Д.Денков.

 

за периода: 20.05.1999 г. - 08.07.1999 г.

Проведени избори:

за доцент -3 Защитени дисертации за присъждане на научните степени “доктор по педагогика” - 8 и “доктор на педагогическите науки” - 1

Публични защити:

 

 • Росица Георгиева Гайтанджиева, доц. д-р в ЦИУУ, София на тема: “ Стратегия на географското образование в средното общообразователно училище при новите реалности“ за присъждане на научната степен “ доктор на педагогическите науки “. Рецензенти: проф.д.п.н. Ст. Жекова, проф. д-р П. Петров, доц. д-р М. Маноилова.

 • Емил Илиев Куков, аспирант на самостоятелна подготовка към ЮЗУ “ Н. Рилски “ - Благоевград на тема: “Интерпретация на пластическия образ в обучението по живопис във висшите училища“ . Рецензенти: проф. И. Игнатов и доц. д-р Н. Христова.

 • Галена Стоянова Иванова, аспирантка на самостоятелна подготовка към ПУ “П. Хилендарски “ на тема: “Формиране на познавателни стратегии в процеса на строително - конструктивната игра“ . Научен ръководител: доц. д-р Д. Димитров и рецензенти: проф. д-р Т. Делчева и проф. д-р Д. Батоева.

 • Маргарита Генова Върбанова, аспирантка на самостоятелна подготовка към ВТУ “Св. св. Кирил и Методий “ на тема: “Изучаването на понятието естествено число и операциите с естествени числа в началната степен на обучение“. Рецензенти: проф. д-р П. Петров и доц. д-р Здр. Лалчев.

 • Виолета Йорданова Ванева, аспирантка на самостоятелна подготовка към Русенския университет “А. Кънчев “ на тема: “Ориентиране в пространството на деца в предучилищна възраст / педагогически и диагностични аспекти/“. Научен консултант: доц. д-р Ф. Стоянова и рецензенти: проф. д-р Г. Бижков и доц. д-р М. Георгиева.

 • Мария Георгиева Натина, аспирантка на самостоятелна подготовка към ЦИУУ, София на тема: “ Изследване на металингвистичното осъзнаване във връзка с подготовката на децата за ограмотяване“ . Рецензенти: ст.н.с.Iст. д-р Е. Герганов и доц. д-р Ю. Стоянова.

 • Валентина Бориславова Букреева, редовна аспирантка към ФНПП при СУ “ Св. Кл. Охридски “ на тема: “Диалогичното общуване в обучението на учениците в начална училищна възраст“ . Научен ръководител: проф. д-р П. Петров и рецензенти: проф. дпн. Ал. Маджаров и доц. д-р Е. Василева.

 • Дарина Ненчева Гълъбова, аспирантка на самостоятелна подготовка към ВТУ “Св.св. Кирил и Методий “ на тема: “Система за математическа подготовка, ориентирана към умственото развитие на децата от три до седемгодишна възраст” . Научен ръководител: проф. д-р Г. Бижков и рецензенти: проф. д-р Д. Батоева и доц. д-р М. Георгиева.

 • Румяна Веселинова Пейчева, редовна аспирантка към Факултета по Педагогика при СУ “Св. Кл. Охридски “ на тема: “Информационно - технологичен подход към интегриране на учебното познание“. Научен ръководител: проф. д-р Д. Павлов и рецензенти: доц. д.т.н. Д. Шишков, доц. д-р Е. Василева.