Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / СНС по Педагогика / Архив / 1998 г.

   

за периода: 12.03.1998 г. - 08.10.1998 г.

Проведени избори:

 

 • за доцент - 5

 • за професор - 3

 

Защитени дисертации за присъждане на научните степени “доктор” и “доктор на педагогическите науки” - 14

Публични защити:

 

 • Люба Панталеева Бояджиева-Цонева, аспирантка към СУ “Св. Кл. Охридски”, Факултет по начална и предучилищна педагогика, на тема: “Влиянието на заекването върху развитието на интелекта при 8-9 годишни деца. Перспективи пред логопедичната практика” . Научен консултант: проф. дпсн Г.Ангушев и рецензенти: проф. д-р З.Добрев и доц. д-р В.Матанова.

 • Маргарита Йорданова Панайотова-Стоянова, аспирантка към Пловдивския университет “П. Хилендарски” на тема: “Здравно възпитание чрез обучението по биология в 8 клас” . Научен ръководител: доц. д-р Р.Ангелова и рецензенти: проф. д-р Славчо Г.Савов, дмн и доц. д-р Светла П.Евтимова.

 • Георги Стоянов Тренчев, аспирант към Факултета по педагогика при СУ “Св.Кл.Охридски” на тема: “Учебното дело в Разлог и Разложкия край през Възраждането” . Рецензенти: проф. дпн. В.Бойчева и проф. дин. В.Трайков.

 • Николай Иванов Цанев, аспирант към Факултета по начална и предучилищна педагогика при СУ “Св.Кл. Охридски” на тема: “Дидактическа технология за оптимизиране на обучението по ръчен труд в началното училище чрез модели и моделиране” . Рецензенти: проф. д-р Н.Божков и доц. д-р М.Атанасова.

 • Бистра Павлова Ангелова, аспирантка към Пловдивския университет “П. Хилендарски”, на тема: “Екологичното образование и възпитание чрез обучението по Роден край І и ІІ клас” . Научен консултант: ст.н.с. Л.Найденова и рецензенти: проф. д-р П.Лазаров и ст.н.с.II ст. д-р З.Костова.

 • Радка Дойнова Даскалова, аспирантка към Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”, на тема: ”Дидактическа технология на професионалната подготовка на студентите в областта на физическия експеримент /за студенти педагогически профил/” . Научен консултант: доц. д-р Мария Кюлджиева и рецензенти: проф. д-р Д.Павлов и доц. д-р Д.Иванов.

 • Детелин Георгиев Костадинов, аспирант към Бургаския университет “Проф.д-р Асен Златаров”, на тема: “Разграничаване на учениците с трудности в обучението от учениците с лека стeпен на умствена изостаналост” . Рецензенти: проф. д-р З. Добрев и доц. д-р Н. Александрова.

 • Христо Димитров Макаков, аспирант към Тракийския университет, на тема: “Професионална ориентираност - особености и динамично проследяване” . Рецензенти: проф. д-р Т. Делчева и доц. д-р Е. Василева.

 • Данка Щерева Янкулова, аспирантка към Факултета по начална и предучилищна педагогика при СУ “Св. Кл. Охридски”, на тема: ”Усъвършенстване говорната култура на студенти от педагогическите специалности” . Рецензенти: проф. д-р Ст. Здравкова и проф. д-р Е. Сотирова.

 • Теодора Димитрова Вълова, аспирантка към Централен институт за усъвършенстване на учителите, на тема: “Манипулативно - конструктивната дейност и речевото развитие на учениците от началното училище” . Научен консултант: доц. д-р Н.Матеева и рецензенти: проф. К.Димчев и доц. д-р Ст.Вълкова.

 • Стефан Кирилов Алтъков, аспирант към Факултета по начална и предучилищна педагогика при СУ “Св. Кл.Охридски”, на тема: “Съдържание и организация на системата за практическа подготовка в специалността “Педагогика на обучението по изобразително изкуство” . Рецензенти: проф. В.Димчев и доц. д-р Н.Бояджиева.

 • Мира Димитрова Цветкова-Арсова, аспирантка към Факултета по начална и предучилищна педагогика при СУ “Св.Кл.Охридски”, на тема: “Тактилно изследване на предмети в малкото пространство от слепи ученици в начална училищна възраст” . Научен ръководител: доц. д-р Вл.Радулов и рецензенти: проф. д-р дмн. Л.Мавлов и проф. д-р Зл.Добрев.

 • Доц. д-р Владимир Маринов Радулов, дисертация за присъждане на научната степен “доктор на педагогическите науки” на тема: “Развитие и измерване на брайловите четивни умения при зрително затруднени деца” . Рецензенти: проф. д-р Г.Бижков, проф. д-р Зл.Добрев и проф. дмн. Л.Тимчев.

 • Даниела Миткова Димова, аспирантка към Химическия факултет при СУ “Св. Кл.Охридски”, на тема: “Методи и средства за реализиране на ценностно-ориентирано обучение по химия” . Научен ръководител: проф. дхн. Д.Лазаров и рецензенти: акад. Г.Близнаков и доц. д-р Н.Бояджиева.

 

за периода: 22.10.1998 г. - 18.02.1999 г.

Проведени избори:

за доцент – 4 за професор – 1 Защитени дисертации за присъждане на научните степени “доктор”- 13

Публични защити:

 

 • Кристина Стоилова Чичикова, аспирантка на самостоятелна подготовка към Пловдивския университет “П. Хилендарски” на тема: “Овладяване на метафоричния тип пренос на знание от пет - седемгодишните деца” . Научен ръководител: доц. д-р В. Василев и рецензенти: проф. д-р Ф. Даскалова и доц. д-р Р.Стаматов.

 • Радослав Иванов Пенев, редовен аспирант към ФНПП при СУ “Св. Кл. Охридски” на тема: "Семейството и личностната готовност за училище” . Научен ръководител: проф. д-р Е. Петрова и рецензенти: проф. д-р Г. Бижков и доц. д-р В. Гюрова.

 • Даниела Тодорова Маркова, аспирант на самостоятелна подготовка към ПУ “Паисий Хилендарски” на тема: “Повишаване на изразителността на рисунката при 6-7 годишните деца чрез условността на изображението”. Научен консултант: доц. д-р Р.Стаматов и рецензенти: доц. дпн О.Занков и доц. д-р В.Василев.

 • Ваня Господинова Кръстанова, задочна аспирантка към ФСл.Ф при СУ “Св. Кл. Охридски”, на тема: “Научният дискурс в обучението по български език” . Научен ръководител: проф. К. Димчев и рецензенти: проф. д-р В. Попова и доц. М. Васева.

 • Крася Йорданова Каваклова, аспирантка на самостоятелна подготовка към ФНПП, при СУ “Св. Кл. Охридски” на тема: “Класификация и терминология на положенията и движенията с тялото за речевото развитие и двигателното обучение по физическо възпитание” . Научен ръководител: проф.д-р Г.Кабуров и рецензенти: проф. дпн К. Рачев и проф. д-р П. Пашов.

 • Соня Георгиева Георгиева, аспирантка на самостоятелна подготовка към Русенския университет “А.Кънчев” на тема: “Нетрадиционни педагогически условия за развиване на критични мисловни умения /начална училищна възраст/” . Рецензенти: проф. д-р Д.Павлов и доц. д-р Кл.Сапунджиева.

 • Петър Райков Петров, аспирант на самостоятелна подготовка към Русенския университет “А.Кънчев” на тема: “Педагогическото общуване в началните класове в условията на груповата учебна работа” . Научен консултант: проф.д-р П.Д.Петров и рецензенти: проф. д-р Г. Димитрова и доц. д-р Л. Милков.

 • Славейка Милкова Златева, аспирантка на самостоятелна подготовка към ЮЗУ “Н. Рилски”, на тема: “Развиване на комуникативните умения у 4-6 годишните деца в детската градина чрез смешното” . Научен ръководител: доц. д-р Д. Димитров и рецензенти: проф. дфн М. Янакиев и доц. д-р Ив. Димитров.

 • Рени Георгиева Христова-Коцева, аспирантка на самостоятелна подготовка към ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, на тема: “Възпитаване на самостоятелност у пет-седемгодишните деца чрез дейността по собствен избор” . Рецензенти проф. д-р Д. Батоева и доц. д-р Е. Русинова.

 • Марина Спасова Иванова, аспирантка на самостоятелна подготовка към ПУ “П. Хилендарски”, на тема: “Развитие на възможностите за комбиниране в художествено-конструктивната дейност в началното училище” . Научен консултант: доц. Р. Райчев и рецензенти: проф. д-р Н. Божков и доц. д-р Кл. Сапунджиева.

 • Венка Петрова Кутева, аспирантка на самостоятелна подготовка към ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, на тема: “Историко-педагогически измерения в педагогическото наследство на Д. Кацаров” . Рецензенти: проф. дпн В. Бойчева и проф. д-р Г. Бижков.

 • Чавдар Златков Коцев, аспирант на самостоятелна подготовка към ЮЗУ “Н. Рилски”, на тема: “Динамика и структура на работоспособността и методика за диагностиката й при ученици от начална училищна възраст”. Научен консултант: доц. д-р М. Глушкова и рецензенти: проф. дпн С. Димитрова и проф. дпн К.Рачев.

 • Йорданка Димова Вълканова, аспирантка на самостоятелна подготовка към ПУ “Паисий Хилендарски”, на тема: “Развитие на способността за планиране при шест-седемгодишните деца” . Научен ръководител: проф. д-р Н. Божков и рецензенти: проф. д-р Т. Делчева и доц. д-р М. Баева.