Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Научна и международна дейност

   

Във Факултета по педагогика се осъществява активна научноизследователска дейност по проекти, финансирани от вътрешноуниверситетския фонд „Научни изследвания”, проекти с национално финансиране и международни проекти.

 

През 2014 г. бяха реализирани следните проекти, финансирани от вътрешноуниверситетския фонд „Научни изследвания”:

 • Готовност на студентите от специалност Педагогика да интерпретират произведения на литературата за деца и на фолклора като бъдещи начални учители.
 • Организационна култура и ефективност на училището.
 • Нагласите и очакванията на ученици и студенти като потенциална и реална музейна публика (в контекста на музейното образование)
 • Типов модел за Алумни клуб на Факултета по педагогика.
 • Нагласи за трудова реализация и професионално развитие на юноши в конфликт със Закона.

 

Благодарение на вътрешноуниверситетския фонд „Научни изследвания” бяха реализирани и следните научни форуми през 2014 г.:

 1. Променящите се общества – предизвикателство за социалната работа в Европа, 12-та годишна конференция и докторантски семинар / Transforming Societies – a challenge for social work in Europe, 12th Annual Plenum and PhD – Pre Conference.
 2. Мобилен научно-практически семинар „София – учещ (се) град.
 3. Междуинституционалното партньорство за утвърждаване престижа на професията „Социален работник”.

 

Факултетът реализира и проекти с национално финансиране:

1. Проект по Структурни фондове - BG051PO001-4.3.04/11 – Повишаване на капацитета на академичния състав от педагогическите специалности на Софийски университет в проектиране, провеждане и осигуряване на качествено електронно дистанционно обучение, 2012-2014 г.

2. Проект по Структурни фондове - BG051PO001-3.3.06/26 - Развитие и усъвършенстване на междуфакултетска Докторантска програма в областта на педагогическите изследвания и електронното обучение в СУ 2012-2014 г.

 

Международен проект с участието на Факултета по педагогика: Training and Transfer of Competences of Social Informatics based on EVAS into Professional (Further) Training for Pedagogical Professionals in Youth and Child Care Services. Програма Леонардо да Винчи. Ръководител на проекта: Institutfür Kinder-und JugendhilfegGmbH (Mainz, Germany). Партниращи страни: Германия, Австрия, Люксембург, България, Испания, 2012-2014 г.

 

Факултетът по педагогика има активна международна дейност. В рамките на програма Еразъм+ има сключени договори със:

 • Pädagogische Hochschule Wien, Австрия;
 • Universiteit Gent, Белгия;
 • Tomas Bata University in Zlin, Чешка република;
 • Charles University in Prague, Чешка република;
 • University of Ostrava, Чешка република;
 • Universite Rene Decartes Paris 05, Франция;
 • Universite de Picardie Jules Verne, Франция;
 • Universitat Rostock, Германия;
 • Ostfalia Hochschule fur angwandte Wissenschaften, Германия;
 • Duale Hochschule Baden-Württemberg Heidenheim, Германия;
 • Aristotle University of Thessaloniki, Гърция;
 • Daugavpils University, Латвия;
 • Klaipeda University, Литва;
 • Jesuit University of Philosophy and Education "Ignatium" in Cracow, Полша;
 • University of Natural Sciences and Humanities, Полша;
 • Instituto Politechnico do Porto, Португалия;
 • Faculty of Organisation Studies in Novo Mesto, Словения;
 • Universidad Autonoma de Madrid, Испания;
 • Artvin Coruh University, Турция;
 • Institute of Education, London, Великобритания;
 • Coventry University, Великобритания.

 

Освен осъществяване на преподавателска и студетска мобилност с европейски университети Факултетът по педагогика активно сътрудничи и с азиатски университети от Казахстан и Япония, както и с университети от Руската федерация, Беларус и Украйна.