Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Катедри / Теория на възпитанието / Преподаватели / Ас. Даниел Полихронов

   

Длъжност

 

 • Преподавател

 

Области на научен интерес

 

 • превантивна и корекционна педагогик
 • законодателство и социална политика за работа с деца и семейства
 • методика на обучението по български език и литература в началния етап в началното училище
 • интеркултурно образование

 

Преподавателска дейност

 

Бакалавърска степен

 • Превантивна педагогика
 • Методи за работа с деца и младежи с девиантно и делинквентно поведение
 • Социална работа с хора с девиантно и делинквентно поведение
 • Практикум в специализирани институции за работа с деца

 

Магистърска степен

 • Педагогика на ресоциализацията
 • Социално-педагогическа работа с осъдени на пробация
 • Пенитенциарна педагогика
 • Законодателство и социална политика за работа с деца и семейства
 • Работа в специализирани институции за деца (практикум)

 

Изследователска работа

 

 • Проект „Равнище на формираност на литературните компетентности у учениците в начална училищна възраст през погледа на учители, родители и писатели за деца”, финансиран от средствата, отпуснати целево от държавния бюджет на СУ „Св. Климент Охридски” за научни изследвания през 2019 г. Научен ръководител: проф. дпн Нели Иванова.
 • Проект „Равнище на формираност на комуникативноречевите компетентности у учениците в началния етап на основната степен на образование през погледа на родители и учители”, финансиран от средствата, отпуснати целево от държавния бюджет на СУ „Св. Климент Охридски” за научни изследвания през 2018 г. Научен ръководител: проф. дпн Нели Иванова.
 • Проект „Равнище на формираност на езиковите компетентности у учениците в началния етап на основната степен на образование”, финансиран от средствата, отпуснати целево от държавния бюджет на СУ „Св. Климент Охридски” за научни изследвания през 2017 г. Научен ръководител: проф. дпн Нели Иванова.
 • Координатор и външен експерт по проект "Към едно споделено бъдеще" на ДГ "Зорница" – с. Грозден, общ. Сунгурларе, обл. Бургас (2016 – 2018), финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства към МОН.

 

Научно ръководство - докторантури

 

 

 

 

Избрани публикации

 

 • Полихронов, Д. Превенция девиантного и делинквентного поведения, отражённые в искусстве. Алгоритм для анализа. В: Сборник научных статей „Личность профессионала: развитие, образование, здоровье“. Омск, 2019.
 • Полихронов, Д. Формирането на читателски интереси и умения за възприемане на литературни произведения в мултикултурна среда през погледа на съвременни автори на детска литература. В: сп. „Български език и литература“, кн. 5/2019, година LXI.
 • Полихронов, Д. Педагогическа технология за стимулиране на четирите основни умения – слушане, четене, говорене и писане, формирани в процеса на ограмотяване в първи клас. В: сп. „Педагогика“, 91 (6) 2019.
 • Гетова, К., Р. Захариева, Е. Тополска, Полихронов, Д. Вътрешноинституционална квалификация в мултикултурна среда в условията на детска градина. Практическо помагало. София: Педагогическо издателство „Образование“, 2018.
 • Полихронов, Д. Формиране на езиковите и речевите компетентности на учениците от етническите малцинства чрез технология за стимулиране процеса на ограмотяване в условията на семейна среда. В: сп. „Педагогика“, 90 (5) 2018.

Езици

 

 • английски, руски

За връзка

 

 • d.polihronov@fp.uni-sofia.bg
 • Phone: (+359 2) 9308 568