Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Катедри / Дидактика / Преподаватели / проф. дпн Нели Иванова

   
Длъжност
 • Преподавател
Области на научен интерес
 • методически подход на началния учител към изучаваното в урока по литература анонимно/фолклорно или авторско литературно произведение в съответствие с жанровото своеобразие
 • литературно развитие на учениците;
 • равнища на възприемане и осмисляне на художествен текст в начална училищна възраст;
 • методически подход при формирането на умения за идентификация, разграничаване и правилна употреба на езиковите единици в началния етап на основната образователна степен;
 • формиране на комуникативна компетентност у учениците в начална училищна възраст;
 • формиране на езикови, литературни, комуникативноречеви и социолингвистични компетентности у учениците в начална училищна възраст;
 • формиране на читателска култура;
 • специфика на обучението по български език и литература в мултикултурна среда;
 • оценяване постиженията на учениците в контекста на обучението по български език и литература в началния етап на основната образователна степен;
 • литература за деца;
 • съвременен български език;
 • ограмотяване на възрастни.
Преподавателска дейност

Бакалавърска степен

 • Методика на обучението по български език и литература в началния етап на основната образователна степен
 • Съвременен български език
 • Детска литература
 • Ограмотяване на възрастни

Магистърска степен

 • Методика на обучението по български език и литература в началния етап на основната образователна степен
Изследователска работа

 

 • Участие в проект BG051РО001-4.1.04-0018 на тема: „Усмивки за всички деца: Подкрепа за децата със специални образователни потребности от област Разград”. 2012-2013 г.
 • Координатор на проект на тема: „Готовност на студентите от специалност Педагогика да интерпретират произведения на литературата за деца и на фолклора като бъдещи начални учители” – 2014 г., финансиран от средства, отпуснати целево от държавния бюджет на СУ „Св. Кл. Охридски” за научни изследвания през 2014 г.
 • Координатор на проект на тема: „Равнище на формираност на уменията на учениците за самостоятелно четене – през погледа на родителите”, финансиран от средства, отпуснати целево от държавния бюджет на СУ „Св. Кл. Охридски” за научни изследвания през 2015 г.
 • Координатор на проект на тема: „Читателската самостоятелност на учениците в начална училищна възраст според учителите им”, финансиран от средства, отпуснати целево от държавния бюджет на СУ „Св. Кл. Охридски” за научни изследвания през 2016 г.
 • Координатор на проект на тема: „Равнище на формираност на езиковите компетентности у учениците в началния етап на основната степен на образование ”, финансиран от средства, отпуснати целево от държавния бюджет на СУ „Св. Кл. Охридски” за научни изследвания през 2017 г.
Научно ръководство - докторантури
 • 7 докторанти по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по български език и литература в началния етап на основната образователна степен)
Избрани публикации
 • Иванова, Н. Обучението по български език и литература в началния етап на основната образователна степен. Рива, 2014.
 • Иванова, Н. Учебният процес по български език и литература в слети класове в 1.-4. Клас. Университетско издателство „Св. Кл. Охридски”, 2014.
 • Иванова, Н. Литературата за деца и формирането на читателска култура в начална училищна възраст. Университетско издателство „Св. Кл. Охридски”, 2012.
 • Иванова, Н. Методическа подготовка на студентите педагози като бъдещи начални учители през погледа на студенти от специалност Педагогика и начални учители от базови училища на СУ „Св. Кл. Охридски”. В: Годишник на СУ „Св. Кл. Охридски”, ФП, книга Педагогика, т. 107, С., 2014.
 • Иванова, Н. Готовност на студентите педагози да преподават по български език и литература като потенциални учители в началния етап на основната образователна степен. В: Годишник на СУ „Св. Кл. Охридски”, ФП, книга Педагогика, т. 106, С., 2013, с. 5-24.
 • Иванова, Н. Ниво на владеене на съвременния български книжовен език от студентите от специалностите Неформално образование и Социални дейности на Факултета по педагогика при СУ „Св. Кл. Охридски”. В: Годишник на СУ „Св. Кл. Охридски”, ФП, книга Педагогика, т. 105, С., 2012.
 • Иванова, Н. Специфични дидактически технологии за преодоляване на констатирани дефицити в езиковото и литературното развитие на учениците в началния етап ан основната образователна степен. - Предучилищно &училищно образование, С., 2018, кн. 3, с. 32-51.
 • Иванова, Н. Стратегии и дидактически технологии за усъвършенстване грамотността на учениците чрез обучението по български езики литература в 1.-4. Клас. - Образование, С., 2016, кн. 1, с. 31-52.
 • Иванова, Н. Формиране на умения за четене с разбиране в обучението по български език в началния етап на основната образователна степен. - Образование, С., 2015, кн. 5, с. 50-58.
Езици
 • руски; английски
За връзка