Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Катедри / Дидактика / Преподаватели / проф. дпн Нели Иванова

   
Длъжност
 • Преподавател
Области на научен интерес
 • методически подход при формирането на умения за разпознаване, разграничаване и правилна употреба на езиковите единици в началния етап на основната образователна степен;
 • методически подход към изучаваното в урока по литература анонимно/фолклорно или авторско литературно произведение в съответствие с жанровото своеобразие;
 • литературно развитие на учениците;
 • формиране на комуникативна компетентност у учениците в начална училищна възраст;
 • формиране на езикови, литературни, комуникативноречеви и социолингвистични компетентности у учениците в начална училищна възраст;
 • формиране на читателска култура;
 • специфика на обучението по български език и литература в мултикултурна среда;
 • оценяване постиженията на учениците в контекста на обучението по български език и литература в началния етап на основната образователна степен;
 • литература за деца;
 • съвременен български език;
 • ограмотяване на възрастни;
 • обучение по български език на бежанци
Преподавателска дейност

Бакалавърска степен

 • Методика на обучението по български език и литература в началния етап на основната образователна степен
 • Съвременен български език
 • Детска литература
 • Ограмотяване на възрастни

Магистърска степен

 • Методика на обучението по български език и литература в началния етап на основната образователна степен;
 • Обучение по български език на бежанци
Изследователска работа

Участие в проекти, финансирани от Фонд научни изследвания при СУ «Св. Кл. Охридски»:

 

 • Нели Иванова, „Равнище на формираност на литературните компетентности у учениците в начална училищна възраст през погледа на учители, родители и писатели за деца“, Ръководител, СУ "Св. Кл. Охридски", Номер на договора: 80-10-22 от 10.04.2019 г., 2019.
 • Нели Иванова, Равнище на формираност на комуникативноречевите компетентности на учениците в началния етап на основната степен на образование през погледа на родители и учители, Ръководител, СУ "Св. Кл. Охридски", Номер на договора: 80-10-49 от 17.04.2018 г., 2018.
 • Нели Иванова, "Равнище на формираност на езиковите компетентности у учениците в началния етап на основната образователна степен", Ръководител, СУ "Св. Кл. Охридски", Номер на договора:80-10-66 от 20.04.2017 г., 2017.
 • Нели Иванова, Читателската самостоятелност на учениците в начална училищна възраст според учителите им, Ръководител, СУ, Номер на договора: 63/2016, 2016.
 • Нели Иванова, „Равнище на формираност на уменията на учениците за самостоятелно четене – през погледа на родителите”, Ръководител, СУ, 2015.
 • Нели Иванова, „Готовност на студентите от специалност Педагогика да интерпретират произведения на литературата за деца и на фолклора като бъдещи начални учители” – 2014 г., финансиран от средства, отпуснати целево от държавния бюджет на СУ „Св. Кл. Охридски” за научни изследвания през 2014 г. , Ръководител, СУ, Номер на договора:008, 2014 г.
Научно ръководство - докторантури
 • 9 докторанти по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по български език и литература в началния етап на основната образователна степен)
Избрани публикации
 • Иванова, Н. Литературното обучение в началния етап на основната оразователна степен, ISBN:978-619-187-074-5, БГ Учебник, София, 2019.
 • Иванова, Н. Родноезиковото обучение в началния етап на основната образователна степен, ISBN:978-619-187-075-2, БГ Учебник, София, 2019.
 • Иванова, Н. Литературата за деца и формирането на читателска култура у учениците в начална училищна възраст. Втора част, ISBN:978-954-07-4575-6, Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", София, Рецензирано, 2019.
 • Иванова, Н. Формирането на компетентности в обучението по български език и литература в І-ІV клас, ISBN: 978-619-7315-29-5, РААБЕ, София, 2018.
 • Иванова, Н. Обучение родному языку и литературе в начальной школе, ISBN:978-613-9-83706-9, LAP Lambert Academic Publishing RU, Рига, Латвия, Ref 2018.
 • Иванова, Н. Специфични дидактически технологии за преодоляване на констатирани дефицити в езиковото и литературното развитие на учениците в началния етап на основната образователна степен. - Предучилищно &училищно образование, С., 2018, кн. 3, с. 32-51.
 • Иванова, Н. Обучението по български език и литература в началния етап на основната образователна степен, ISBN: ISBN 978-954-320-479-3, Рива, София, Ref, 2014.
 • Иванова, Н. Учебният процес по български език и литература в слети класове в 1.-4. клас , ISBN:978-954-07-3664-8, Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, София, 2014.
Езици
 • руски; английски
За връзка