Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Катедри / Дидактика / Преподаватели / гл. ас. д-р Силвия Върбанова

   
Длъжност
 • Преподавател
Области на научен интерес
 • Педагогическа социология,
 • Социална адаптация и дезадаптация
Преподавателска дейност

Бакалавърска степен

 • Педагогическа социология,
 • Образование и общество;
 • Социална адаптация и дезадаптация
Изследователска работа
 • Изследвания в областта на диференциацията и индивидуализацията в образованието, неравенства в образованието, изграждане на идентичността, социализация и социална адаптация

 

Международни проекти:

 

 • TRAIN-KOSOZIAL - Training und Transfer von Kompetenzen der Sozialinformatik auf der Basis von EVAS in der beruflichen Aus- und Weiterbildung pädagogischer Fachkräfte in der Jugendhilfe DE/12/LLP-LdV/TOI/147 507
 • Training and Exchange of Knowledge for Managers in Youth Care in Central and Eastern Europe - Leonardo da Vinci project, NL/06/B/PP/157623
 • EVAS-Train-практически ориентирана учебна програма за професионалисти, работещи в специализирани институции за деца LLP-2009-LEO-MP-06

 

Научно ръководство - докторантури  
Избрани публикации
 • Върбанова, С. (2008). Различни и (не)равни в образованието. София: Фараго
 • Гюрова, В., Дерменджиева, Г. Божилова, В., С. Върбанова. (2006). Приключението учебен процес, София: Европрес.
 • Върбанова, С. (2016). Процесът на изграждане на идентичността. – ГСУ, книга Педагогика, том 109, София: Университетско издателство СУ.
 • Върбанова, С. (2014). Юношите и стратегиите за контрол от страна на родителите им. - ГСУ, книга Педагогика, том 107, София: Университетско издателство СУ.
 • Върбанова, С. (2013). Произход и динамика на неравенствата в образованието. – ГСУ, книга Социални дейности, том 106, София: Университетско издателство СУ.
 • Върбанова, С. (2016). Дигитална култура и социализация. – В: Електронното обучение във висшите училища. София: Университетско издателство СУ.
 • Върбанова, С. (2011). Синдромът на прегаряне – как да го разпознаем? Как да се справяме с него? – В: Успешна практика за управление на персонала. Практически наръчник за директори на училища и детски градини, София: РААБЕ.
 • Varbanova, S. (2013). Equality and Quality in Education. – In: Education between Tradition and Modernity, International Scientific Symposium, Skopje: University “SS. Syril and Methodius, Faculty of Philosophy, Institute of Pedagogy
 • Gerganov, E., S.Varbanova, H. Kyuchukov. School Adaptation of Roma Children – Intercultural Education, 2005, Vol. 16, No. 15, December, pp. 495-511.
Езици
 • английски, руски
За връзка