Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Магистърски програми / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специална педагогика / Жестов език в образованието

   

Срок на обучение: 2 семестъра

 

Форма на обучение: редовна (платено обучение)

 

 

Ръководител: ас. д-р Славина Лозанова

 

e-mail: sjlozanova@uni-sofia.bg

 

 

 

Условия за прием

 

В магистърска програма могат да кандидатстват всички специалисти с придобита правоспособност в бакалавърска или магистърска програма “учител”.

 

Приемът на студентите се извършва по документи и чрез събеседване. Класирането се реализира по успех от дипломата за висше образование и обобщена оценка от събеседване с кандидата.

 

Обучението започва в зимен семестър на съответната учебна година и се провежда на български език.

 

Образователни цели:

 

Програмата е насочена към подготовка на нов тип специалисти, които да посрещнат потребностите на образователната практика от билингвистичен подход в езиковото обучение и образованието на глухи деца/ученици от различни образователни степени. Обучението има за цел усвояване на българския жестови език и методическо обезпечаване на неговото преподаване и включване в образователния процес.

 

Учебните дисциплини са с теоретичен и приложен характер, което позволява придобиване на знания за българския жестов език, за неговото изучаване и използване в комуникацията и съвместните образователни дейности с глухи и чуващи деца. Студентите се запознават с различни модели за интегриране на жестовия език и придобиването на умения за билингвистична комуникация. Формират се компетентности за работа с институции и представители на различни общности, включително консултиране на родители, на педагогически и други специалисти.

 

Предвиденият практикум, свързан с овладяването на българския жестов език, осигурява възможност за непосредствено общуване с глухи и слабочуващи лица от различни възрасти. Практическата подготовка включва опит в приложение на иновационни методики за преподаване на БГЖЕ в отделните образователни степени, в реална учебна среда.

 

Студентите се дипломират със защита на дипломна работа.

 

Професионална реализация :

 

Магистърската програма дава възможност на завършилите студенти да придобият професионална квалификация „Специален педагог - учител по жестов език“.

 

 

Конспект за събеседване

 

за магистърска програма „Жестов език в образованието“

 

  1. Мотивация за кандидатстване в избраната магистърска програма
  2. Самооценка на знанията и уменията в жестов език
  3. Идеи за подобряване на комуникативните способности на глухите деца в говорим и жестов български език.

Очаквания за развитие на професионалните компетентности чрез обучението в избраната магистърска програма