Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Магистърски програми / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специална педагогика / Специална педагогика (обучение на английски език)

   

Срок на обучение: 3 семестъра

 

Форма на обучение: редовна (платено обучение)

 

Ръководител: ас. д-р Маргарита Томова

 

e-mail: mvenelinov@uni-sofia.bg

 

тел.: 02/9706 229

 

 

 

В тази магистърска програма могат да кандидатстват специалисти с диплома за бакалавър по специална педагогика или други педагоги- чески специалности.

 

Приемът на студентите се извършва в зимен семестър. Извършва се по документи, по успех от дипломата за висше образование. Обучението завършва със защита на дипломна работа, която преминава проверка за антиплагиатство.

 

Професионалната квалификация на завършилите програмата е: Специален педагог – учител за деца и ученици със специални образователни потребности.

 

Магистърската програма дава възможност на завършилите я спе- циалисти да се реализират като специални педагози и/или ресурсни учители в предучилищна, в начална училищна и прогимназиална степен за работа с деца със специални образователни потребности потребности; като специални педагози за работа с деца в условията на дневен център; за работа с деца със значителни увреждания в условията на социалните заведения и дневните центрове; за работа с деца от аутистичния спек- тър или с деца с леки комбинирани увреждания; ресурсни учители; директори на специални учебно-възпитателни и социални заведения и дневни центрове.

 

Специалисти от магистърската програма по Специална педагогика добиват умения да извършват ресурсно подпомагане, корекционна, образователна и възпитателна, експертна, управляваща и други дей- ности за деца със специални образователни потребности в различни възрастови групи. Дипломата от магистърската програма е добра ос- нова за насочване към научно-изследователска дейност в областта на Специалната педагогика и приобщаващото образование и продължаване на образованието в докторантски програми.

 

Сроковете и процедурите за кандидатстване се обявяват на интернет страницата на ФНОИ.

При подготовката на студентите в магистърската програма се при- лага смесен вариант на обучение, чрез който се съчетават присъствени и виртуални занимания. По този начин се осигурява независимост от време и място с използване на електронна платформа. Така се постига индивидуализация и диференциация на учебния процес, с възможност за прилагане на различни стилове на преподаване и учене, организация на съвместни синхронни и асинхронни учебни дейности в процеса на обучение.