Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Магистърски програми / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специална педагогика / Семейна терапия и консултиране на лица с увреждания

   

Срок на обучение: 3 семестъра

 

Форма на обучение: задочна (платено обучение)

 

 

Ръководител: проф. дпн Милен Замфиров

 

e-mail: m.zamfirov@fppse.uni-sofia.bg

 

 

 

Програмата подготвя високо квалифицирани специалисти в областта на изучаване на семейството и въздействието върху него с цел профилактика и лечение на различни заболявания по пътя на терапията, а също така и социално-трудовата му рехабилитация. Овладяваните методи на семейна терапия и консултиране са приложими при непсихотични психогенни нарушения /неврози, остри афективни и суицидални реакции, ситуативно обусловени патологични нарушения на поведението/, при алкохолизъм, наркомании, психопатии, психози и психосоматични заболявания.

 

Изучават се диагностика и профилактика на нарушените семейни взаимоотношения и отстраняване на емоционалните разстройства, особено изразени при болни членове на семейството. Чрез усвояване на основите на семейното консултиране се овладяват възможностите за изменение на ролевите въздействия в семейството и осигуряване на възможности за личностно развитие. Могат да кандидатстват бакалаври, завършили широк кръг хуманитарни специалности: психология, педагогика, специална педагогика, социални дейности, социална педагогика, медицина, рехабилитация и други.

 

Приемът в тази магистърска програма се извършва по документи, по успех от дипломата за висше образование, в зимен семестър.

При подготовката на студентите в магистърската програма се прилага смесен вариант на обучение, чрез който се съчетават присъствени и виртуални занимания. По този начин се осигурява независимост от време и място с използване на електронна платформа. Така се постига индивидуализация и диференциация на учебния процес, с възможност за прилагане на различни стилове на преподаване и учене, организация на съвместни синхронни и асинхронни учебни дейности в процеса на обучение.