Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Магистърски програми / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Предучилищна и начална училищна педагогика / Монтесори педагогиката в дигиталното общество

   

Срок на обучение: 2 семестъра

 

Форма на обучение: задочна (платено обучение)

 

Прием: от зимен семестър Ръководител: проф. дн Данаил Данов e-mail: dkdanov@uni-sofia.bg

 

Насоченост, образователни цели:

 

Магистърската програма е продиктувана от нарастващата необхо- димост от включването в образователната практика на педагогически специалисти, способни и желаещи да прилагат различни иновативни методи на възпитание и образование, които съдействат за изгражда- нето на децата и учениците като любознателни, критично мислещи и свободни личности.

 

А. Образователни цели: Осигуряване на академична и технологич- на подготовка в областите на Монтесори педагогиката и медийната педагогика.

 

Б. Професионални цели: Подготовка на Монтесори специалисти за приложение на иновативни методи в българската образователна система.

 

Процес на обучение

 

Процесът на обучението включва задължителни, избираеми и факул- тативни дисциплини, както и специализации и педагогически практики, които се провеждат под формата на лекции, семинарни упражнения, практически упражнения и извънаудиторна заетост.

 

През първия семестър студентите изучават дисциплини, свързани основно с Монтесори педагогиката и методиката на Монтесори обу- чението и формиране на (дигитално) медийна грамотност в детството. В практико-приложен аспект е предвидено хоспитиране в Монтесори образователна среда.

 

В рамките на втория семестър студентите избират един специали- зиран модул, свързан с тяхната базисна бакалавърска специалност и/ или желанието им бъдещо за професионално развитие и изучават общо пет задължителни дисциплини и една избираема.

 

– Първа специализация: Монтесори специалист по образователни методи в създаването на подкрепяща среда за индивидуалните нужди на всяко дете – модулът е предназначен за специални педагози, ресурсни учители и логопеди;

 

– Втора специализация: Монтесори специалист по образователни методи във формирането на дигитално-медийна грамотност – модулът е предназначен за педагогически специалисти, психолози, логопеди и други специалисти, които работят в детски градини и училища, цен- трове за подкрепа на личностно развитие, родителски кооперативи, детски центрове и кабинети;

 

– Трета специализация: Монтесори специалист по образователни методи в преподаването на английски език – модулът е предназначен за студенти с бакалавърска специалност или следдипломна квалифи- кация „учител по чужд език“, както и за специалисти, притежаващи педагогическа правоспособност и сертификат за владеене на английски език – ниво „В-2“;

 

– Четвърта специализация: Монтесори специалист по управление на иновациите в образователната система – модулът е насочен към педаго- гически специалисти, психолози, логопеди и други специалисти, които работят в детски градини и училища, центрове за подкрепа на личностно развитие, НПО, родителски кооперативи, детски центрове и кабинети и проявяват интерес към управлението на иновациите в образованието.

 

В рамките на този семестър е предвидена и педагогическа практика в Монтесори образователна среда, както и разработване и защита на дипломна работа.

 

Компетентности, необходими за професионална реализация Общотеоретични компетентности:

 

Придобиване на задълбочени и многостранни знания както в облас- тта на теорията, историята, методиката и съвременните проблеми на педагогиката, в частност на Монтесори педагогиката, така и относно спецификата на комуникацията и дигиталните технологии, като неот- делима част от съвременното образование.

 

Професионални компетентности

 

Формиране на умения за работа с деца и ученици чрез инстру- ментариума на Монтесори и медийната педагогика, развитие и усъвършенстване на знанията и уменията за педагогическото взаимо- действие с децата.

 

Условия за прием

 

Магистърската програма е предназначена за педагогически специа- листи – детски учители, начални учители, ресурсни учители, учители по ИКТ, както и за логопеди, психолози и други специалисти, които работят в детски градини и училища, центрове за подкрепа на личностно развитие, кооперативи, детски центрове и кабинети. Тя е подходяща и за специалисти от областта на хуманитарните, природо-математическите, социалните, комуникационните, икономическите, инженерните и др. науки и изкуства, които притежават педагогически правоспособност. В този план, тя надгражда компетентностите на посочените групи и им дава възможност за прилагането на образователните методи на Монтесори педагогиката в различните степени на образователната система на Република България.

 

Предвижда се само платена форма на обучение. Кандидатите не полагат конкурсен изпит. Съгласно чл. 21, ал. 3 от ЗВО за платената форма на обучение могат да кандидатстват лица, завършили висшето си образование с успех, не по-нисък от добър.

 

Професионална реализация:

 

Специализираната подготовка на студентите в магистърска програма Монтесори педагогиката в дигиталното общество отговаря на огромния интерес към прилагането на разнообразни алтернативни подходи в образователния процес, в частност – на Монтесори и медийната педаго- гика – и повишава тяхната конкурентоспособност при професионалната реализация на педагогическите кадри в образователните институции. Професионалната реализация на магистъра по Монтесори педагогиката в дигиталното общество има следните насоки:

 

  • Монтесори специалист по образователни методи в детска градина;Монтесори специалист по образователни методи в училище;
  • Монтесори специалист по управление на иновациите в образо- вателните институции;Монтесори специалист по ранно чуждоезиково обучение;
  • Монтесори специалист по създаване на подкрепяща среда;
  • Монтесори специалист по медийна педагогика
  • Консултант-експерт в изследователски и прогностични агенции и центрове по въпросите на образованието;
  • Конкурсна административно-управленска длъжност в сферата на образованието;Конкурсна научна и научно-помощна длъжност
  • Експерт в неправителствени организации, утвърждаващи Монте- сори метода и медийно-дигиталната грамотност;Монтесори специалист в школи за деца и ученици;
  • Монтесори специалист в образователни центрове и/или в центрове за подкрепа за личностно развитие, и центрове за подкрепа на приобщаващото образование