Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Магистърски програми / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Предучилищна и начална училищна педагогика / Мениджмънт на образованието в предучилищните заведения

   

Срок на обучение: 3 семестъра

 

Форма на обучение: задочна (платено обучение)

 

Прием: от зимен семестър

 

 

 

Ръководител: проф. д-р Любослава Пенева

 

e-mail: lpeneva@uni-sofia.bg

 

 

 

Насоченост:

 

Програмата е предназначена за студенти със завършена образователна квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ в областта на педагогическите науки.

 

Образователни цели:

 

– Да осигури насоченост към анализ на процесите на управление, обслужване и качество на педагогическото взаимодействие в образователните институции, предназначени за ранно детско образование до седемгодишна възраст;

 

– Да се усъвършенстват общотеоретичните и професионалните компетенции, необходими на бакалаврите-педагози в областта на педагогическите науки и мениджмънта на образованието;

 

Компетентности, необходими за професионална реализация

 

Общотеоретични компетентности:

 

– Умения за инициативност, за конкурентоспособност и за концептуалност в институциите за ранно детско образование до седемгодишна възраст;

 

– Умения за интегриране на управленските функции в образователни институции с различна организация – почасова, полудневна, целодневна;

 

– Умения за усъвършенстване на образователния потенциал за управление на центрове за личностно развитие, за анимационни центрове и игротеки, за детско творчество, за приобщаващо образование за деца, за педагогически услуги.

 

Професионални компетентности:

 

– Умения за реализиране на социално-педагогическите и административните функции на мениджъра – визия за решаването на проблеми при проектирането на програма за лицензиране на институцията и за конкурсни процедури на назначаване на педагогически екип;

 

– Умения за реализиране на методическите, технологичните и на практико-приложните функции за консултация, контрол и оценяване на постиженията на субектите в институцията – деца и възрастни;

 

– Умения за реализиране на административно-финансови програми за кариерно развитие на персонала и за усъвършенстване на материалната база на институцията;

 

– Умения за научно-изследователския и за творческия цикъл на партньорство с външни за институцията субекти в образователното пространство – държавни, общински, частни и неправителствени организации, съпътстващи просперитета на образователните институции;

 

– Умения за проектирането на портрет на институцията и на мониторинга за качеството на образованието в нея чрез ИКТ-средства.

 

Условия за прием

 

За участие в програмата е необходимо кандидатите да: притежават диплома за ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“ в областта на педагогическите науки и професионалните направления в тях.

 

В платената форма на обучение кандидатите не полагат конкурсен изпит, но съгласно чл. 21, ал. 3 от ЗВО за платено обучение могат да кандидатстват лица, завършили висшето си образование с успех, не по-нисък от добър.

 

Професионална реализация:

 

– Държавни, общински и частни институции за ранно детско образование до седемгодишна възраст според приоритетите на стратегия „Европа 2020“;

 

– Центрове за личностно развитие, центрове за педагогически услуги и приобщаващо образование, центрове за сезонно и почасово отглеждане на деца;

 

– Центрове за игрова анимация, центрове за атракция и забавление на деца и възрастни; центрове за приложни изкуства и за детско творчество;

 

– Центрове и фирми за разработване и разпространение на игрово-образователни средства, за обзавеждане на институции за предучилищна възраст.

При подготовката на студентите в магистърската програма се прилага смесен вариант на обучение, чрез който се съчетават присъствени и виртуални занимания. По този начин се осигурява независимост от време и място с използване на електронна платформа. Така се постига индивидуализация и диференциация на учебния процес, с възможност за прилагане на различни стилове на преподаване и учене, организация на съвместни синхронни и асинхронни учебни дейности в процеса на обучение.