Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Магистърски програми / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Изобразително изкуство / Визуални изкуства и образователни практики

   

Срок на обучение: 2 семестъра

 

Форма на обучение: редовна (платено обучение)

 

Начало – от зимен семестър

 

 

Ръководител: доц. Милена Блажиева

 

e-mail: blajieva@ uni-sofia.bg

 

 

 

Магистърската програма е насочена към студенти, завършили ОКС бакалавър с придобита професионална квалификация учител по изобразително изкуство в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по … (изобразителното изкуство).

 

Образователните цели, поставени в тази програма, от една страна са свързани с подготовката на висококвалифицирани професионалисти, които да се включат пълноценно във всички степени на училищното образование. От друга страна ключова цел е и формирането на съвременни визуални артисти, подготвени да бъдат активни участници в динамичните процеси в съвременното изкуство.

 

В концепцията на учебния план е заложена не тясната специализация в конкретна област на изкуството, а напротив – широк диапазон, който включва различните видове пластични изкуства, така че випускниците да могат да се реализират пълноценно и като педагози, и като художници.

 

Фокусът в учебния план е насочен към формиране на следните ключови компетентности:

 

- прилагане на компетентностния подход и на иновативни практики в образователния процес;

 

- познаване на тенденциите в развитието на художественото образование;

 

- съчетаване на класически и съвременни техники и подходи в художествената дейност; използване на интердисциплинарни артистични практики; прилагане на дигиталните технологии като художествен инструмент;

 

- разработване на продукти на графичния дизайн и използване на възможностите на визуалния образ като ключова форма на комуникация;

 

- способност за анализ на процесите във визуалните изкуства, на факти и феномени, свързани със съвременната визуална култура.

 

Студентите, успешно завършили магистърската програма „Визуални изкуства и образователни практики”, могат да работят като учители по изобразително изкуство във всички степени на училищното образование, като преподаватели в организации за извънучилищни дейности (различни центрове за работа с деца, школи, ателиета и пр.) и в рамките на неформалното образование.

 

Включените в учебния план художествени дисциплини са в обем и с хорариум, които дават на магистрите, завършили специалността, възможност да се реализират и като художници в различни сфери на визуалните изкуства. Многостранната подготовка, която получават, им позволява да работят както в различни музеи и галерии (държавни, общински, частни), така и в общински, държавни, неправителствени и частни структури, свързани с развитието на културата и образованието.

 

Прием: Обучението се провежда в платена форма на обучение, като приемът е на базата на успеха от дипломата за висше образование.

При подготовката на студентите в магистърската програма се прилага смесен вариант на обучение, чрез който се съчетават присъствени и виртуални занимания. По този начин се осигурява независимост от време и място с използване на електронна платформа. Така се постига индивидуализация и диференциация на учебния процес, с възможност за прилагане на различни стилове на преподаване и учене, организация на съвместни синхронни и асинхронни учебни дейности в процеса на обучение.