Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Магистърски програми / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Изобразително изкуство / Педагогика и семиотика на изобразителното изкуство (за завършили други професионални направления)

   

Срок на обучение: 3 семестъра

 

Форма на обучение: редовна (платено обучение)

 

Начало – от зимен семестър

 

Ръководител: гл. ас. д-р Красимира Дренска

 

тел.: 02 9706 261

 

e-mail: kdrenska@uni-sofia.bg

 

 

 

Магистърска програма Педагогика и семиотика на изобразителното изкуство (за завършили други професионални направления) е ориентирана към бакалаври, завършили различни специалности, но без придобита учителска правоспособност в областта на преподаването на изобразително изкуство, които имат подчертан интерес към пластичните изкуства, към спецификата на визуалното възприятие, с отношение към знаковия характер на изобразителното изкуство.

 

В основата на магистърската програма Педагогика и семиотика на изобразителното изкуство (за завършили други професионални направления) стоят няколко теоретични дисциплини, фокусирани върху общата семиотика, съвременните педагогически концепции, теории и школи, основни педагогически и методически дисциплини (съобразени с Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование с професионална квалификация „учител“). Успоредно с това, обучението предвижда по-тясна специализация в различни области – графичен дизайн и визуална комуникация, иконопис, аспекти на живописните практики, съвременни изобразителни техники. В програма е търсен балансът на теоретични и практически дисциплини.

 

Реализацията на дипломираните магистри по Педагогика и семиотика на изкуството е свързана с дейността на: учители по изобразително изкуство в общообразователното училище; преподаватели във всички специализирани художествени училища; педагози, работещи в сферата на извънкласното и неформалното образование; специалисти в сферата на издателската и рекламната дейност (графичен дизайн, оформител, илюстратор); експерти в различни художествени и музейни институции; експерти в обществени, държавни и общински структури, свързани с работа в областта на културата и художественото образование.

 

Прием: Формата на обучение е платена. Записването се извършва въз основа на успех от дипломата за висше образование и след заплащане на таксата за обучение.

При подготовката на студентите в магистърската програма се прилага смесен вариант на обучение, чрез който се съчетават присъствени и виртуални занимания. По този начин се осигурява независимост от време и място с използване на електронна платформа. Така се постига индивидуализация и диференциация на учебния процес, с възможност за прилагане на различни стилове на преподаване и учене, организация на съвместни синхронни и асинхронни учебни дейности в процеса на обучение.