Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Магистърски програми / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Изобразително изкуство / Педагогика и семиотика на изобразителното изкуство

   

Срок на обучение: 2 семестъра

 

Форма на обучение: редовна (платено обучение)

 

Начало – от зимен семестър

 

Ръководител: гл. aс. д-р Красимира Дренска

 

e-mail: kdrenska@uni-sofia.bg

 

тел.: 02 9706 261

 

 

 

Магистърската програма задълбочава и профилира уменията и познанията на студентите относно теориите и практиките, свързани със знаково-символната страна на визуалното изкуство, както и със спецификата на визуалното възприятие. Тя е ориентирана към кандидати, които имат художествена подготовка и професионална квалификация „учител“, завършили бакалавърска степен, свързана с визуалните изкуства, дизайна, анимацията, архитектурата и пр. във висши училища, които провеждат обучение в тези специалности.

 

В основата на магистърската програма Педагогика и семиотика на изобразителното изкуство стоят няколко теоретични дисциплини, фокусирани върху общата семиотика, съвременните педагогически концепции, теории и школи, психологията на зрителното възприятие, както и върху различни теории за знака във визуалните изкуства. Успоредно с това, обучението предвижда по-тясна специализация в различни области – графичен дизайн и визуална комуникация, иконопис, аспекти на живописните практики, съвременни изобразителни техники. В програма е търсен балансът на теоретични и практически дисциплини.

 

Реализацията на дипломираните магистри по Педагогика и семиотика на изкуството е свързана с дейността на учители по изобразително изкуство в общообразователното училище; преподаватели във всички специализирани художествени училища; педагози, работещи в сферата на извънкласното и неформалното образование; специалисти в сферата на издателската и рекламната дейност (графичен дизайн, оформител, илюстратор); експерти в различни художествени и музейни институции; експерти в обществени, държавни и общински структури, свързани с работа в областта на културата и художественото образование.

 

Прием: За кандидатите за платената форма на обучение, приемът е на базата на успеха от дипломата за висше образование.

При подготовката на студентите в магистърската програма се прилага смесен вариант на обучение, чрез който се съчетават присъствени и виртуални занимания. По този начин се осигурява независимост от време и място с използване на електронна платформа. Така се постига индивидуализация и диференциация на учебния процес, с възможност за прилагане на различни стилове на преподаване и учене, организация на съвместни синхронни и асинхронни учебни дейности в процеса на обучение.