Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Ваия Димитриос Дуска, Факултет по науки за образованието и изкуствата

Защитата ще се проведе в зала № 213 на Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ “Св. Климент Охридски”

Защита на докторска дисертация на Ваия Димитриос Дуска, редовен докторант с обучение на английски език на тема „Приобщаване на деца с мигрантски произход в гръцките детски градини чрез физическо възпитание и дейности на открито“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.2. Педагогика (Предучилищна педагогика – Интеркултурно възпитание).
Председател на научното жури: проф. д-р Екатерина Неделчева Софрониева – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: