Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Пантелеймон Йоаннис Кириакидис, Факултет по науки за образованието и изкуствата

зала № 213 на Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ “Св. Климент Охридски”

Защита на докторска дисертация на Пантелеймон Йоаннис Кириакидис, редовен докторант с обучение на английски език на тема „Обучението по математика на ученици със специални образователни потребности в начален етап“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика).

Председател на научното жури: доц. дпн Милен Замфиров Замфиров – СУ “Св. Климент Охридски”

 

 

Рецензии:

 

Становища: