Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Нина Георгиева Дългъчева-Колева, Факултет по науки за образованието и изкуствата

зала № 313 на Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ “Св. Климент Охридски”

Защита на докторска дисертация на Нина Георгиева Дългъчева-Колева, редовен докторант, на тема „Интегриране на информационни и комуникационни технологии в процеса на екологично образование в началното училище“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението в детската градина и началното училище по родинознание и природознание).

Председател на научното жури: доц. д-р Николай Иванов Цанев – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: