Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Мая Пенкова Андасорова, Факултет по науки за образованието и изкуствата

Защитата ще се проведе в зала № 213 на Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ “Св. Климент Охридски”

Защита на докторска дисертация на Мая Пенкова Андасорова, задочен докторант, на тема „Интегрален подход и методика на обучението по музика в 4-ти клас“ за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по (Методика на обучението по музика).

Председател на научното жури: проф. д-р Ганка Димитрова Неделчева-Боянова – СУ “Св. Климент Охридски”

 

Рецензии:

 

 

Становища: