Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Мария Ваитси Алексакуди, Факултет по науки за образованието и изкуствата

Защитата ще се проведе в зала № 213 на Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ “Св. Климент Охридски”

Защита на докторска дисертация на Мария Ваитси Алексакуди, редовен докторант с обучение на английски език на тема „Социалното включване на учениците с умствена недостатъчност чрез извънкласните дейности“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика).

Председател на научното жури: доц. д-р Данка Щерева Николова – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: