Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Магданела Златкова Делинешева, Факултет по науки за образованието и изкуствата

Защитата ще се проведе в зала № 213 на Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ “Св. Климент Охридски”

Защита на докторска дисертация на Магданела Златкова Делинешева, редовен докторант, на тема „Дидактическа технология за развитие на инициативност и предприемчивост в избираемите дейности по технологии и предприемачество в началните класове“ за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по (Методика на обучението в детската градина и началното училище по домашен бит и техника).

Председател на научното жури: доц. дн Любен Владимиров Витанов – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: