Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Константиния Христос Кутра, Факултет по науки за образованието и изкуствата

Защитата ще се проведе дистанционно на адрес: https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=413461

Защита на докторска дисертация на Константиния Христос Кутра, редовен докторант, на тема „Диференциална диагностика на дислектичната симптоматика на учениците в началното училище“ за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1. 2. Педагогика (Специална педагогика).

Председател на научното жури: проф. д-р Емилия Хинкова Евгениева – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: