Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Христос Георгиос Бабалис, Факултет по науки за образованието и изкуствата

зала № 213 на Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ “Св. Климент Охридски”

Защита на докторска дисертация на Христос Георгиос Бабалис, редовен докторант с обучение на английски език, на тема: „Ерготерапевтични подходи и стратегии в обучението на високофункциониращи ученици от аутистичния спектър (със синдром на Асперген)“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.2 Педагогика (Специална педагогика).

Председател на научното жури: доц. д-р Анна Константинова Трошева-Асенова – СУ “Св. Климент Охридски”

 

Рецензии:

 

 

Становища: