Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Харалампия Константинос Лута, Факултет по науки за образованието и изкуствата

Защитата ще се проведе дистанционно на адрес: https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=413461

Защита на докторска дисертация на Харалампия Константинос Лута, редовен докторант, на тема „Качествено образование на учители и интегрирането на социални и професионални умения“ за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1. 2. Педагогика (Предучилищна педагогика).

Председател на научното жури: доц. д-р Лора Илиева Спиридонова – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: