Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Емануела Храбър Щика, Факултет по науки за образованието и изкуствата

Защитата ще се проведе в зала № 213 на Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ “Св. Климент Охридски”

Защита на докторска дисертация на Емануела Храбър Щика, редовен докторант, на тема „Влияние на фонологичната преработка върху устния и писмения език при афазия“ за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.2. Педагогика (Логопедия).

Председател на научното жури: проф. дпсн Нели Цветанова Василева – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: