Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Елени Димитриос Кутсогеоргу, Факултет по науки за образованието и изкуствата

Защитата ще се проведе дистанционно на адрес: https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=413461

 

Защита на докторска дисертация на Елени Димитриос Кутсогеоргу, редовен докторант, на тема „Съвременни педагогически подходи в приобщаващото образование: интегриране на ученици с нарушение от аутистичния спектър в началното образование“ за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1. 2. Педагогика (Специална педагогика).

Председател на научното жури: доц. д-р Анна Константинова Трошева-Асенова – СУ “Св. Климент Охридски”

 

Рецензии:

Становища: