Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Димитра Панделис Баила, Факултет по науки за образованието и изкуствата

зала № 213 на Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ “Св. Климент Охридски”

Защита на докторска дисертация на Димитра Панделис Баила, редовен докторант с обучение на английски език на тема „Ролята на художествената литература за преодоляване на негативни емоции при деца със и без специални образователни потребности“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.2. Педагогика (Предучилищна педагогика)

Председател на научното жури: проф. дн Лучия Малинова Ангелова – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: