Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Десислава Дачева Начева, Факултет по науки за образованието и изкуствата

зала № 313 на Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ “Св. Климент Охридски”.

Защита на докторска дисертация на Десислава Дачева Начева, редовен докторант, на тема: „Българските детски телевизионни предавания и интегрирането им в предучилищното образование“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.2 Педагогика (Медийна педагогика).

 

 

 

Председател на научното жури: доц. дн Данаил Кирилов Данов – СУ “Св. Климент Охридски”

 

 

 

 

 

Рецензии:

 

 

 

 

Становища: