Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Боряна Георгиева Туманова, Факултет по начална и предучилищна педагогика

зала № 213 на Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ “Св. Климент Охридски”

Защита на докторска дисертация на гл. ас. Боряна Георгиева Туманова, докторант на самостоятелна подготовка, на тема “Адаптирана програма за обучение по плуване за хора с интелектуални затруднения”, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението по плуване).

Председател на научното жури: проф. д-р Катерина Каролова Караджова – СУ “Св. Климент Охридски”

Автореферат

Рецензии:

Становища: