Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Антоанета Христова Стоянова, Факултет по науки за образованието и изкуствата

Защитата ще се проведе в зала № 213 на Факултета по науки за образованието и изкуствата.

Защита на докторска дисертация на Антоанета Христова Стоянова, редовен докторант, на тема „Детските чуждоезични песни в обучението по музика в предучилищна и начална училищна възраст - проблеми на авторския превод и адаптация“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по (Методика на обучението по музика).

Председател на научното жури: проф. д-р Адриан Георгиев Георгиев – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: