Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Албена Захариева Панталеева-Кондева, Факултет по науки за образованието и изкуствата

зала № 213 на Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ “Св. Климент Охридски”

Защита на докторска дисертация на Албена Захариева Панталеева-Кондева, задочен докторант, на тема „Усъвършенстване математическата компетентност на четвъртокласниците чрез метода учене по станции“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението в детската градина и началното училище по математика – Методика на обучението по математика в началните класове).

Председател на научното жури: доц. д-р Коста Димитров Герджиков – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: