Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Факултет по науки за образованието и изкуствата - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … /Методика на обучението по чужд език – български/, обявен в ДВ, бр. 24/16.03.2018 г.

   

Кандидат: доц. д-р Светозара Александрова Халачева

Председател на научното жури: проф. д-р Божидар Михайлов Ангелов, СУ „Св. Климент Охридски“

Материали:

Рецензии:

Становища:

 

Заключителното заседание ще се проведе на 03.09.2018 г. 13.00 ч. в кабинет № 315 на ФНПП.