Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Факултет по науки за образованието и изкуствата - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (Концептуални форми, Софтуер за графичен дизайн, Софтуер за видеомонтаж), обявен в ДВ, бр. 67/28.07.2020 г.

   

Кандидат: гл. ас. д-р Добрин Йорданов Атанасов