Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Факултет по науки за образованието и изкуствата - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... (методика на обучението по физическо възпитание и спорт – фехтовка), обявен в ДВ, бр. 21/ 18.03.2016 г.

   

Кандидат: гл. ас. д-р Филип Кръстев Шабански

Председател на научното жури: проф. д-р Анжелина Георгиева Янева – СУ „Св. Климент Охридски“

Материали:

Рецензии:

Становища:

 

Заключителното заседание ще се проведе на 06.10.2016 г. от 13.00 ч. в кабинет № 315.