Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Факултет по науки за образованието и изкуствата - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението (методика на обучението по чужд език (английски език), обявен в Държавен вестник, бр. 21/18.03.2016 г.

   

Кандидат: гл. ас. д-р Екатерина Неделчева Софрониева

 

Председател на научното жури: проф. д-р Божидар Михайлов Ангелов, СУ „Св. Климент Охридски“

Материали:

Рецензии:

Становища:

 

Заключителното заседание ще се проведе на 14.09.2016 г. 13.00 ч. в кабинет № 315 на ФНПП.