Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуства / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Валентина Стоянова Милкова, Факултет по начална и предучилищна педагогика

зала № 213 на Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ “Св. Климент Охридски”

Защита на докторска дисертация на Валентина Стоянова Милкова, редовен докторант на тема “Съвременен модел за приобщаващо образование – алтернативни педагогически услуги“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.2. Педагогика (Предучилищна педагогика)

Председател на научното жури: проф. д-р Лучия Малинова Ангелова – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: