Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуства / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Екатерина Павлова Йорданова, Факултет по начална и предучилищна педагогика

Зала № 213 на Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ “Св. Климент Охридски”

Защита на докторска дисертация на Екатерина Павлова Йорданова, редовен докторант, на тема “Усъвършенстване на метапознавателната компетентност при 5 – 7-годишните деца и целенасочване на професионалната рефлексия в педагогическото взаимодействие”, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика – Предучилищна педагогика)

 

Председател на научното жури: проф. д-р Божидар Михайлов Ангелов – СУ “Св. Климент Охридски”

Автореферат

Резензии:

Становища: