Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуства / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / ас. Иванка Николова Кърпарова, Факултет по начална и предучилищна педагогика

зала № 213 на Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ “Св. Климент Охридски”

Защита на докторска дисертация на ас. Иванка Николова Кърпарова, докторант на самостоятелна подготовка на тема “Изследване на модел за развитие издръжливостта на студентите със средствата на лекоатлетическото бягане“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението по лека атлетика)

Председател на научното жури: проф. д-р Анжелина Георгиева Янева – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: