Начало / Университетът / Факултети / Факултет по начална и предучилищна педагогика / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Василики Димитриос Хадзигияннакиду, Факултет по начална и предучилищна педагогика

Зала № 213 на Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ “Св. Климент Охридски”

 

Защита на докторска дисертация на Василики Димитриос Хадзигияннакиду, редовен докторант, на тема “Логопедична терапия на прозодичните нарушения при деца с церебрална парализа”, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика – Логопедия).

Председател на научното жури: доц. дпн Цветанка Луканова Ценова – СУ “Св. Климент Охридски”

Автореферат

Рецензии:

Становища: