Начало / Университетът / Факултети / Факултет по начална и предучилищна педагогика / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Теодора Стоянова Генова, Факултет по начална и предучилищна педагогика

зала № 213 на Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ “Св. Климент Охридски”

Защита на докторска дисертация на Теодора Стоянова Генова, редовен докторант на тема “Приносът на скандинавските компаративисти (от средата на ХХ век до днес)“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.2. Педагогика (Сравнително образование)

Председател на научното жури: доц. д-р Марина Георгиева Пиронкова – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: