Начало / Университетът / Факултети / Факултет по начална и предучилищна педагогика / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Пенка Тодорова Шапкова-Танева, Факултет по начална и предучилищна педагогика

зала № 213 на Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ “Св. Климент Охридски”

 

Защита на докторска дисертация на гл. ас. Пенка Тодорова Шапкова-Танева, задочен докторант, на тема “Когнитивно функциониране и възможности за обучение при деца със синдром на Даун”, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика)

Председател на научното жури: доц. д-р Нели Цветанова Василева – СУ “Св. Климент Охридски”

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: