Начало / Университетът / Факултети / Факултет по начална и предучилищна педагогика / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Марта Веселинова Василева, Факултет по начална и предучилищна педагогика

Зала № 213 на Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ “Св. Климент Охридски”

Защита на докторска дисертация на Марта Веселинова Василева, редовен докторант на тема “Зависимост на речевите нарушения при деца с вродени цепнатини на небцето (ВЦН) от хирургическата интервенция и от тежестта на първичните анатомични увреждания“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика – Логопедия)”.

Председател на научното жури: доц. д-р Нели Цветанова Василева – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: