Начало / Университетът / Факултети / Факултет по начална и предучилищна педагогика / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Красимира Любенова Дренска, Факултет по начална и предучилищна педагогика

зала № 213 на Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ “Св. Климент Охридски”

Защита на докторска дисертация на Красимира Любенова Дренска, редовен докторант на тема “Знаково-символно значение в произведения на декоративно-приложните изкуства в обучението по изобразително изкуство за 7. клас на общообразователното училище“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по изобразително изкуство)

Председател на научното жури: проф. д-р Божидар Михайлов Ангелов – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: