Начало / Университетът / Факултети / Факултет по начална и предучилищна педагогика / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Константин Костадинов Антонов, Факултет по начална и предучилищна педагогика

зала № 213 на Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ “Св. Климент Охридски”

Защита на докторска дисертация на Константин Костадинов Антонов, редовен докторант на тема “Стратегии за развитие при деца с умствена изостаналост в условията на дневен център“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика - Педагогика на деца с интелектуална недостатъчност)

Председател на научното жури: проф. дпн Цветанка Луканова Ценова – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: