Начало / Университетът / Факултети / Факултет по начална и предучилищна педагогика / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Катерина Атанасова Щерева, Факултет по начална и предучилищна педагогика

Зала № 213 на Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ “Св. Климент Охридски”

 

Защита на докторска дисертация на Катерина Атанасова Щерева, докторант на самостоятелна подготовка, на тема “Развитие на фонологичното осъзнаване и бързото назоваване при деца, носители на български език”, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по специалност “Специална педагогика (Логопедия)” в професионално направление 1.2. Педагогика

Председател на научното жури: доц. д-р Цветанка Луканова Ценова – СУ “Св. Климент Охридски”

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: