Начало / Университетът / Факултети / Факултет по начална и предучилищна педагогика / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Ивайло Владимиров Прокопов, Факултет по начална и предучилищна педагогика

зала № 213 на Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ “Св. Климент Охридски”

Защита на докторска дисертация на Ивайло Владимиров Прокопов, докторант на самостоятелна подготовка на тема “Спортната анимация като средство за обучение по спорт за студенти“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението по физическо възпитание и спорт)

Председател на научното жури: проф. д-р Димитър Виолетов Гюров – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: