Начало / Университетът / Факултети / Факултет по начална и предучилищна педагогика / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Евгени Симеонов Йорданов, Факултет по начална и предучилищна педагогика

зала № 213 на Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ “Св. Климент Охридски”

Защита на докторска дисертация на гл. ас. Евгени Симеонов Йорданов, докторант на самостоятелна подготовка, на тема “Изследване на модел за усъвършенстване на обучението по тенис на студентите от СУ “Св. Климент Охридски”, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението по тенис).

Председател на научното жури: проф. д-р Димитър Виолетов Гюров – СУ “Св. Климент Охридски”

Автореферат

Рецензии:

Становища: