Начало / Университетът / Факултети / Факултет по начална и предучилищна педагогика / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Елена Кирилова Бояджиева-Делева, Факултет по начална и предучилищна педагогика

зала № 313 на Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ “Св. Климент Охридски”

Защита на докторска дисертация на Елена Кирилова Бояджиева-Делева, задочен докторант на тема “Езиково и когнитивно развитие при деца с дизартрия“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика – Логопедия)

Председател на научното жури: проф. д-р Цанка Златева Попзлатева – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: