Начало / Университетът / Факултети / Факултет по начална и предучилищна педагогика / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Димитър Дамянов Димитров, Факултет по начална и предучилищна педагогика

зала № 213 на Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ “Св. Климент Охридски”

Защита на докторска дисертация на Димитър Дамянов Димитров, докторант на самостоятелна подготовка на тема “Съвременни измерения на художествените музикални дейности“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението по музика).

Председател на научното жури: доц. д-р Адриан Георгиев Георгиев – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: