Начало / Университетът / Факултети / Факултет по начална и предучилищна педагогика / Специалности / Докторанти / Кандидатстване

   

Условия и ред за приемане на докторанти, български граждани

Обучението в докторантура е по научни специалности, определени с класификацията на специалностите на научните работници в Република България.

За докторантура могат да кандидатстват лица, завършили образователно-квалификационна степен "магистър".
Докторантурата се провежда в редовна и задочна форма на обучение и докторантура на самостоятелна подготовка. Срокът за подготовка в редовна докторантура е три години, четири години за задочна форма на обучение и три години за докторантура на самостоятелна подготовка. Университетът обучава докторанти по заявени от него и утвърдени от Министерския съвет специалности (държавна поръчка) и с индивидуално заплащане (платена докторантура) по специалности, получили при акредитация оценка "мн. добър".

Лица, завършили образователно-квалификационна степен "магистър", желаещи да участват в конкурс за докторанти, подават молба до Ректора. Към молбата от предходната алинея се прилагат:

  • автобиография
  • копие от дипломата за завършено висше образование и приложението към нея или уверение за завършена образователно-квалификационна степен за кандидатите, които нямат изготвена диплома.
  • списък на публикации, ако има такива
  • документ за платена такса за кандидатстване в размер, определен с Постановление на Министерския съвет.

Кандидатите за докторантура полагат конкурсен изпит по специалността и по един западен език (английски, френски, немски, испански или италиански). Програмите за конкурсните изпити се изготвят от научните звена на университета и се включват в кандидат-докторантски справочник, който е на разположение на кандидатите не по-късно от 60 дни преди конкурсните изпити.

Изпитът по специалността е писмен и устен с две отделни оценки. До устен изпит се допускат получилите оценка най-малко Мн. добър (4.50) на писмения изпит, (продължителността на провеждане е 4 часа). Успешно положили изпита са кандидатите, получили оценка от писмения и устния изпит най-малко Мн. добър (5.00) за докторанти по държавна поръчка и Мн. добър (4.50) за докторанти срещу заплащане. Оценките се оформят с точност до 0.25. До изпит по езиците се допускат само кандидати, които успешно са положили изпитите по специалността. Успешно положили изпитите по езиците са кандидатите, получили оценка минимум Добър (4.00).

Конкурсните изпити за докторанти по държавна поръчка се провеждат от 1 до 15 декември всяка година. Конкурсните изпити за докторанти в платена форма на обучение се провеждат през цялата година, без м. юли, август и септември.
Редовните и задочни докторанти по държавна поръчка заплащат такса в годишен размер, определен с Постановление на Министерския съвет. Te са освободени от заплащане на такса през последните две години.
За редовна платена докторантура годишната такса е в размер на девет минимални работни заплати и шест минимални работни заплати за задочна докторантура (ако не бъде определен друг размер със заповед на Ректора по решение на Академичния съвет).

 

ДОКТОРАНТУРИ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 година