Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Управление и органи / Факултетен съвет

   

Факултетният съвет обсъжда и утвърждава вътрешни актове на факултета; приема учебните планове на специалностите и ги предлага за утвърждаване от Академическия съвет; приема учебни програми по преподаваните дисциплини; приема специалностите и предлага на Ректора зачисляване на докторанти; определя условията за преместване на студенти от и в други специалности и форми на обучение, за едновременно обучение по повече от едно специалност и за обучение по индивидуални учебни планове; обсъжда ежегодно състоянието на учебната работа и приема мерки за нейното усъвършенстване; обсъжда основните въпроси на научната и научно-приложната дейност във факултета; приема атестации на професорите, доцентите и асистентите и оценките за работата на докторантите и предлага на Ректора решения за трудово правоотношение при две последователни атестации, при които оценката е недостатъчна; изслушва периодично информация за състоянието на бюджета на факултета и изразява становище по неговото изпълнение; организира сътрудничество с други факултети и научни организации.

Факултетният съвет се състои от 25 до 35 члена и включва представители на академичния състав на основен трудов договор, студенти и докторанти. Не по-малко от 3/4 от членовете на ФС би следвало да са хабилитирани лица.

Членовете на факултетския съвет се избират от Общото събрание. Деканът е член на ФС по право и е негов председател.

Факултетният съвет заседава редовно веднъж месечно, с изключение на месеците юли и август. Той се свиква от декана. Деканът може да свика факултетния съвет и на извънредно заседание: (1) по свое решение; (2) по искане на не по-малко от 1/4 от членовете на съвета.

Факултетен съвет на Факултета по математика и информатика

Хабилитирани преподаватели

1. доц. д-р Първан Първанов
2. проф. дмн Гено Николов
3. проф. дмн Марусия Божкова
4. проф. дмн Михаил Кръстанов
5. проф. дн Надежда Рибарска
6. проф. д-р Азнив Каспарян
7. проф. д-р Александра Соскова
8. проф. д-р Владимир Димитров
9. проф. д-р Евгений Кръстев
10. проф. д-р Калинка Калоянова
11. проф. д-р Красен Стефанов
12. проф. д-р Мария Нишева
13. проф. д-р Тинко Тинчев
14. доц. дн Надя Златева
15. доц. д-р Александър Димов
16. доц. д-р Асен Божилов
17. доц. д-р Атанас Семерджиев
18. доц. д-р Весела Стоименова
19. доц. д-р Веселин Гушев
20. доц. д-р Елиза Стефанова
21. доц. д-р Евгения Великова
22. доц. д-р Калин Николов
23. доц. д-р Мая Стоянова
24. доц. д-р Милен Петров
25. доц. д-р Петър Армянов
26. доц. д-р Трифон Трифонов
27. доц. д-р Цветан Христов

Нехабилитирани преподаватели

28. гл.ас. д-р Емил Каменов
29. гл.ас. д-р Георги Георгиев
30. гл.ас. д-р Тихомир Иванов

Студенти

31. студент Владислав Цветанов
32. студент Кристина Христова
33. студент Натали Георгиева
34. студент Павел Денков